Arne Palm

Under sammenslåingen av Autoriserte Skilæreres og Skiinstruktørers Forening (ASSF) og NPS til DNS på slutten av 1990-årene, fulgte fondet med. Arne Palm var en nestor innen utdannelse av skiinstruktører og skilærere i Norge i ca 30 år. Han ble sertifisert som skilærer i1958 i DNS og startet straks skiskole på Hangsjordet, Geilo. I 2015 ble fondet tilført midler fra den tidligere DNS avd Stavanger med et betydelig beløp og med et mindre beløp under DNS- årsmøtet på Geilo.

Arne jobbet i mange år hos Lars Halsteinsgård som den gang drev Geilo Skiskole. Arne tok over Geilo Skiskolen i sesongen 1964/5. Han drev skiskolen frem til hans død i 1988. Under Arnes tid var Geilo skiskole på 70 tallet nord Europas største skiskole. Arne startet og drev kurs for utdanning av ski instruktører og ski lærere (Alpint og Langrenn) helt opp til hans bortgang. Arne var aktiv i Den Norske Skiskole (DNS) og i Interski (Intenational Ski Congress) der han var godt kjent og hadde mange gode venner, blandt disse jobbet Arne tett sammen med Stefan Kruckenhauser og professor Franz Hoppichler. Begge pionerer i den Østerriske skiskolen.

Fondets formål

Fondets formål er å støtte opp om aktiviteter og tiltak som faller innunder formålsparagrafen i DNS’ vedtekter § 1 med underpunkter.

Hvem kan søke og til hva kan det søkes om

Enkeltpersoner med spesielle behov eller som har spesielle talenter kan søke om støtte til høyere utdannelse innen snøsportsinstruksjon. Det kan søkes om støtte til utviklingsprosjekter innenfor rammen av DNS’ formålsparagraf, utarbeidelse av litteratur eller kursmateriell, igangsettelse av samarbeidsprosjekter med andre organisasjoner, enkeltpersoners eller gruppers deltakelse på samlinger/seminarer eller tilsvarende. Søkerne bør være medlem i DNS.

Hvor mye kan det søkes om

Det kan søkes om støtte på inntil kr 10.000 pr prosjekt/person. Søknad om støtte skal sendes skriftlig til fondets sekretariat vedlagt nødvendig dokumentasjon og referanser. Tilsagn om støtte er begrenset til kr 10.000 det enkelte år. Beløpet kan deles mellom flere innkomne søknader.

Søknadens innhold

En søknad om støtte fra Arne Palms Minnefond skal inneholde følgende punkter:

  1. Søkerens/søkernesnavn,alder,bostedsadresse,bakgrunn(utdannelse, arbeidserfaring og tilknytning til snøsportsaktiviteter).
  2. Hva det søkes om støtte til. Beskrivelse av aktivitet, varighet og en oversikt over hva kostnadene for å gjennomføre aktiviteten vil beløpe seg til.
  3. Opplysningomeventuellannenformforfinansieringavaktiviteten–feks egenfinansiering, del av et fellesprosjekt med andre, tilskudd fra andre etc.
  4. Referanser bes oppgitt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 31. august det enkelte år. For sent innkomne søknader blir ikke vurdert. Søknaden, med eventuelle vedlegg, sendes elektronisk til fondets sekretær.

Fondsstyrets sammensetning

Fondets styre består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen i DNS for tre år av gangen, etter forslag fra foreningens valgkomite. I tillegg skal det velges et varamedlem og en sekretær. Vedtak om tildeling eller avslag på støtte skal gjøres i plenum. Styrets beslutninger kan ikke ankes.

Søknad sendes til DNS: post@snowsports.no