Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Tid 15. august kl. 19.30
Sted: Teams
Link sendes ut før møtet, men ligger også nederst i dette innlegget.

Med henvisning til lov for DNS paragraf 4-3 (“…Ekstraordinær Generalforsamling innkalles dersom 1/20 del av medlemmene skriftlig krever dette “) innkalles herved til ekstraordinær Generalforsamling etter skriftlig fremsatt krav fra 14 medlemmer, som er flere enn det
krevede antall (1/20).

Dagsorden:
1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden samt evt fullmakter.
2. Valg av møteleder og referent.
3. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
4. Forslag til endring av medlemskontingent: Kontingent for medlemmer i
DNS endres som følger: Trinn 1: Nok 100.-. Trinn 2: Nok 300.-. Trinn 3: Nok 700. Trinn 4:
Nok 1000.-.
5. Evt.

Begrunnelse angående punkt 4: Sak om endring av medlemskontingent ble fremlagt på siste ordinære generalforsamling. Det ble besluttet å utsette behandlingen pga behov for nøyere gjennomgang av forslaget. Forslaget fremlegges nå til behandling i ekstraordinær Generalforsamling 15. august, for at ny kontingent evt skal kunne bli gjeldende allerede
fra neste foreningsår, som starter 1. september 2022.

Medlemskontingenten er pr i dag lik, uansett om man har trinn 1, 2, 3 eller 4, mens sentrale medlemsfordeler er ulike og knyttet til om man har IVSI eller ISIA status. Det er færre trinn 1 medlemmer enn ønskelig som fortsetter å være medlem i DNS etter det første året. Styret tror at det å redusere medlemskontingenten for trinn 1 og 2 vil kunne være
gunstig for å beholde medlemmene på disse trinnene og for å rekruttere nye medlemmer. Praksisen med differensiert kontingent er også vanlig i andre lignende organisasjoner både i inn- og utland.

Det er Generalforsamlingen som fastsetter kontingent. Styret anser kontingent-endring som såpass viktig at den bør trå i kraft i foreningsåret 2022/23.

Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte

Tittel: Ekstraordinær Generalforsamling DNS
Tidspunkt: mandag 15. august 2022 19:30:00 sentraleuropeisk sommertid

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med på møtet